Στην Ταϋλάνδη εφαρμόζεται από το 2013 ένα νέο πρόγραμμα που αφορά την ηλεκτρονική πιστοποίηση ποιότητας αγροτικών προϊόντων (φυτικά, ζωικά και αλιευτικά) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συμβατής με Η/Υ, notebooks, Android smartphones και tablets. Στόχος του Ταϋλανδέζικου Υπουργείου Γεωργίας και Συνεταιρισμών, σε συνεργασία με εθνικό οργανισμό πιστοποίησης, είναι η ενίσχυση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Το έως τότε εφαρμοζόμενο σύστημα πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων δε θεωρήθηκε επιτυχημένο, διότι βασίστηκε σε μεγάλη γραφειοκρατία η οποία καθυστερούσε σημαντικά την πιστοποίηση. Η MOBILE GAP εφαρμογή δημιουργήθηκε τόσο για τον αγρότη όσο και για τον Οργανισμό Πιστοποίησης.

Ο αγρότης αξιολογείται επί της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί και ιδιαίτερα στα εξής σημεία: (α) ποιότητα χρησιμοποιούμενου ύδατος, (β) ασφάλεια και υγιεινή χώρου παραγωγής, (γ) χρήση χημικών προϊόντων, (δ) αποθηκευτική ικανότητα, (ε) τήρηση αρχείου, (στ) προϊόντα άνευ παρασίτων, (ζ) διαχείριση ποιότητας και (η) διαχείριση συγκομιδής και μετά-συγκομιδής.

samkha

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2013 στο χωριό Samkha της Ταϋλάνδης για την παραγωγή ρυζιού. Από τα 159 νοικοκυριά που υπήρχαν την περίοδο εφαρμογής, περίπου 40 συμμετείχαν στο πρόγραμμα με άτομα όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Την ανάπτυξη του λογισμικού ανέλαβαν οι NECTEC, IQS-MJM και RMUTL,  ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με έμφαση στην καταχώρηση δεδομένων και τη μείωση του ηλικιακού χάσματος ως προς τη χρήση της τεχνολογίας.

Θετικά σημεία: 

(α) Ο αγρότης έχει άμεση πρόσβαση στις απαιτήσεις πιστοποίησης της παραγωγής του και σε προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τα οποία καλείται αρχικά να συμβουλευτεί, προκειμένου να συμμορφωθεί στην παραγωγική διαδικασία του, και κατόπιν να συμπληρώσει προκειμένου να καταχωρήσει την αίτησή του ηλεκτρονικά.mobilegaplogo

(β) Τα δεδομένα που καταχωρούνται αφορούν προσωπικά στοιχεία του αγρότη, την αγροτική εκμετάλλευση, τις εργασίες που γίνονται επί της εκμετάλλευσης (ψεκασμοί, πρώτες ύλες κ.ο.κ.). Εξαιρετικής σημασίας είναι η γεωχωρική διάσταση των δεδομένων, μέσω του Google Maps API, τα οποία διευκολύνουν τόσο τον εντοπισμό και περιγραφή της εκμετάλλευσης αλλά και τους ελεγκτές κατά την επαλήθευση των στοιχείων της αίτησης πιστοποίησης.

(γ) Η διαδικασία καθίσταται πλέον paperless αφού η πιστοποίηση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο στον αγρότη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

(δ) Ο φορέας πιστοποίησης είναι σε θέση να συγκεντρώσει δεδομένα εφαρμοζόμενων πρακτικών ανά είδος παραγωγής, γεωγραφική περιοχή και περίοδο εφαρμογής. Με τα δεδομένα αυτά, ο εθνικός σχεδιασμός για μια ισόρροπη και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη καθίσταται αποτελεσματικότερος αφού μπορεί να εντοπίσει τις δυσκολίες εφαρμογής, τις δημοφιλείς μεταξύ αγροτών πρακτικές, τη χρονική υστέρηση εφαρμογής τους κ.α. και να προγραμματίσει μακροπρόθεσμα ενέργειες και προγράμματα.

Δυσκολίες εφαρμογής:

(α) Απαιτήθηκε εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής με έμφαση στους αγρότες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν έχουν την ίδια στενή επαφή με την τεχνολογία.

(β) Η διαχείριση εκπαιδευόμενων χρηστών διαφορετικών νοοτροπιών, ηλικιών και προτεραιοτήτων αποτελεί μια πρόκληση η οποία αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία κλίματος ομαδικότητας, ούτως ώστε να υπάρξει η διάχυση των οφελών.

(γ) Η ύπαρξη εναλλακτικών αποτελεί τροχοπέδη για την ταχύτερη υιοθέτηση της επιλογής της ηλεςκτρονικής εφαρμογής πιστοποίησης ποιότητας. Συνεπώς, εφόσον υπάρξει παρόμοια εφαργογή και σε ώριμο στάδιο, είναι απαραίτητη η αποθάρρυνση ύπαρξης άλλων συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας.

Πηγή: FAO, 2015, Success stories on information and communication technologies for agriculture and rural development. http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf

Ηλεκτρονική πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων – Mobile GAP

Αφήστε μια απάντηση