Ακολουθεί μια συλλογή με χάρτες κάλυψης γης στη Σ. Ελλάδα όσον αφορά τον αγροτικό τομέα.

Χάρτες κάλυψης γης στη Σ. Ελλάδα