Άμεσες Ενισχύσεις

Οι Άμεσες Ενισχύσεις προσδιορίζονται από τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 1307/2013, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2015, και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η νομική βάση τους είναι τα άρθρα 38 έως 44 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 549) και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 608).

Από το 2015 η ενιαία ενίσχυση αντικαστάθηκε από νέες άμεσες ενισχύσεις, που περιλαμβάνουν τη βασική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση και, για όσους είναι κάτω των 40 ετών και νεοεισερχόμενοι, την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, όπως είχαν χορηγηθεί βάσει των Καν.(ΕΚ) 1782/2003 και (ΕΚ) 73/2009, έληξαν στις 31-12-2014. Το 2015 χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την επιλέξιμη έκταση που δήλωσαν οι γεωργοί με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Ειδικά για το 2015, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αποτέλεσε και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Στις Άμεσες Ενισχύσεις έως 31-12-2014 υπάγονταν τα ακόλουθα καθεστώτα:

- Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

- Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

- Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων

- Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης

- Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009

- Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

- Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων

- Κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

- Επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών & ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προ-αναγνώριση

- Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων

ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (πλήρες κείμενο εδώ) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφασή της. Το Ε.Π.Αλ. 2007-2013 κάλυψε ολόκληρη την Επικράτεια της Ελλάδας που χωρίζεται (για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) σε 2 περιφέρειες "εκτός στόχου σύγκλισης" και 11 περιφέρειες "στόχου σύγκλισης". Οι άξονες του Προγράμματος ήταν οι εξής:

- Προσαρµογή του αλιευτικού στόλου

- Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

- Μέτρα κοινού συμφέροντος

- Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

- Τεχνική βοήθεια

Π.Α.Α. 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ) εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015, με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αντιστοιχεί σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής). Η προβλεπόμενη κατανομή του προγράμματος είναι ως εξής:

- προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. €,

- ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων, ήτοι 713 εκ. €,

- προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής,

- αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής,

- προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής,

- προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής.

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ).

Επιδοτήσεις

Αφήστε μια απάντηση