Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται όλες οι κηρυγμένες την τελευταία δεκαετία αναδασωτέες εκτάσεις, στο σύνολο της χώρας, όπως προσδιορίσθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Καταγραφή επί υποβάθρου και σε Βάση Δεδομένων των αναδασωτέων εκτάσεων, στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας» το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του Μέτρου 511 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 –2013» (ΠΑΑ) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η τεχνική έκθεση, καθώς και τα γεωχωρικά δεδομένα, αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ.

Κάθε αποψιλούμενη έκταση με δασικό χαρακτήρα, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της διατάξεως του άρθρου 117 § 3 του Συντάγματος. Η απόφαση κήρυξης αναδάσωσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής ενώ η σχετική αιτιολογία μπορεί να προκύπτει και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Αντιθέτως, για τη νομιμότητα της σχετικής αιτιολογίας ουδόλως χρειάζεται να αναφέρεται από ποια στοιχεία προκύπτει ότι στο επίδικο τμήμα υπήρχε δασική βλάστηση, το είδος της βλάστησης αυτής και το ποσοστό εδαφοκάλυψης, ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα η παράνομη δραστηριότητα (π.χ. εκχέρσωση) και οι όροι και προϋποθέσεις που πληρούν τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δασικής. Δεν υπάγονται, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 21 § 8 του ν. 3208/2003, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες σωρευτικά: α) υπήρξαν αγροτικές πριν την έναρξη του πολέμου, ήτοι προ του 1940, επανακαλλιεργηθείσες δε το αργότερο προ του 1960, εμφαίνονται ως αγροτικές είτε στις αεροφωτογραφίες του 1945 είτε στις αεροφωτογραφίες του 1960 είτε σε αμφότερες, ανεξαρτήτως αν κατά τη διάρκεια του πολέμου ή μετά τη λήξη του δεν καλλιεργήθηκαν και απέκτησαν έτσι προσωρινά χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως για κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1940-1960, έως την επανακαλλιέργειά τους που έλαβε χώρα μετά τη λήξη των εκτάκτων συνθηκών και πάντως προ του 1960, β) δεν απέκτησαν με οποιονδήποτε τρόπο μετά το 1960, δασικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα σε αεροφωτογραφίες μεταγενέστερες του έτους αυτού και γ) υπάρχουν γι΄ αυτές σχετικοί τίτλοι, που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23.2.1946 και έχουν μεταγραφεί.

Online Seminar: Trees in Urban Environments

Online Seminar: Food Forest Design & Care for Cities and Suburbs

Αναδασωτέες περιοχές

Αφήστε μια απάντηση